15 letnie doświadczenie

Detoks 24h +48 780 140 130 | Terapia 24h +48 510 280 121

Ośrodek leczenia uzależnień

Alkoholizm - Choroba Alkoholowa
leczenie uzależnienienia od alkoholu

Leczenie Alkoholizmu - leczenie choroby alkoholowej
terapia uzależnienia od alkoholu

"W ramach wysokich kompetencji i wieloletniego doświadczenia posiadanego przez nasz zespół, bazując na naszym autorskim programie - leczymy uzależnienie od alkoholu."

Leczenie uzależnienia od alkoholu

Modelem leczenia uzależnienia od alkoholu w naszym ośrodku jest psychoterapia indywidualna i grupowa, natomiast procedura medyczna wspomaga psychoterapię uzależnienia i jest ukierunkowana na leczenie zespołów abstynencyjnych oraz równoległe farmakologiczne wsparcie procesu terapii uzależnienia. Leczenie choroby alkoholowej w naszym ośrodku oparte jest na podejściu humanistycznym oraz poznawczo - behawioralnym. Podstawowym celem oferowanego leczenia uzależnienia od alkoholu jest - zachowanie trwałej abstynencji, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego, nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych.

Alkoholizm - choroba alkoholowa czyli uzależnienie od alkoholu

Choroba alkoholowa - alkoholizm, uzależnienie od alkoholu, jest powszechnym problemem zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet – nie ma typowej grupy społecznej która byłaby szczególnie narażona, problem dotyczy tak samo wszystkich. Również ludzi wysoko funkcjonujących, bardzo młodych - także studentów oraz młodzież. Osoba uzależniona podczas rozwoju choroby alkoholowej, przechodzi przez kolejne fazy uzależnienia począwszy od prawie niezauważalnych sygnałów utraty kontroli, skończywszy na całkowitej destrukcji. Czas trwania każdego etapu może być bardzo różny i zależy od wielu czynników i uwarunkowań dotyczących konkretnej osoby. Jest to jednak choroba postępująca i nieuchronnie prowadzi do degradacji we wszystkich istotnych sferach życia.

Pierwsze kroki na drodze do uzależnienia zazwyczaj są niedostrzegane, a przynajmniej trudne w rozpoznaniu. Wywołane jest to bardzo płynną granicą między spożywaniem go towarzysko a początkową fazą uzależnienia. Istnieją jednak sygnały, stanowiące wyraźne ostrzeżenie dla wszystkich sięgających po trunki wysokoprocentowe. Najczęściej występującymi są tzw. „przerwy w życiorysie”, potocznie nazywane urwanym filmem, oraz „klinowanie”, oznaczające eliminowanie skutków spożycia trunków właśnie napojami wyskokowymi.

Co ważne uzależnienie od alkoholu - alkoholizm – jest to choroba śmiertelna, która zagraża życiu. Przeciętnie skraca jego długość o 10-15 lat wśród osób uzależnionych, niepodejmujących leczenia. Osoby uzależnione umierają najczęściej z powodu chorób wywołanych przez nadużywanie alkoholu lub giną tragicznie w wypadkach komunikacyjnych, w skutek niebezpiecznych zachowań czy samobójstwa.

Leczenie alkoholizmu jest trudne ponieważ jest ono chorobą chroniczną – czyli nieuleczalną. Nie oznacza to jednak, że nie można pomóc osobie uzależnionej. Leczenie uzależnienia od alkoholu poprzez odpowiednie kroki takie jak - terapia uzależnień może powstrzymać rozwój choroby i umożliwić choremu powrót do normalnego funkcjonowania.

Wiele osób postrzega chorobę jaką jest uzależnienie od alkoholu w kategoriach słabości charakteru lub braku silnej woli. Nie dostrzegają oni potrzeby skutecznego leczenia - leczenie uzależnień osób dotkniętych tym problemem. Częsty jest również pogląd, że „gdyby nie chciał, to by nie pił”. Podtrzymuje to u osób uzależnionych od alkoholu przekonanie, że powinni sami rozwiązać ten problem, a zwrócenie się o pomoc będzie przejawem słabości i źródłem wstydu. Opóźnia to znacznie możliwość udzielenia pomocy choremu i jego bliskim.

Uzależnienie od alkoholu - alkoholizm, jak wiele innych chorób jest chorobą niezawinioną. Rozwija się podstępnie, najczęściej bez świadomości uzależnionego. Zmiany, jakie zachodzą w psychice osoby uzależnionej od alkoholu nie pozwalają jej dostrzec rozmiaru szkód spowodowanych piciem. Choroba alkoholowa czyli alkoholizm ma swój numer jednostki chorobowej opracowany na podstawie Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Żródło Badawcze Kryteria diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. Kraków-Warszawa-1998.

Specjaliści Centrum Medycznego MEDJOL posiadają ogromną wiedzę o leczeniu uzależnienia od alkoholu, a opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na walkę z nałogiem. Z powodu szerokiej dostępności i powszechności alkoholu oraz społecznej akceptacji picia, alkoholizm jest uzależnieniem, które statystycznie spotyka się znacznie częściej niż inne. Terapia uzależnienia od alkoholu, okazuje się być najważniejszą i najlepszą formą pomocy. Dzięki niej, osoba uzależniona osiąga trwałe i pożądane zmiany, przez które ma szansę rozpocząć nowe, w pełni zdrowe oraz zadawalające życie.

Głównym celem terapii i leczenia uzależnienia od alkoholu jest zachowanie trwałej abstynencji i poprawa zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Ważnym etapem jest również nauka rozwiązywania problemów emocjonalnych jak i społecznych oraz przyswajanie wiedzy na temat mechanizmów rządzących chorobą alkoholową. Osoby uzależnione, które opuszczają ośrodek po terapii, są wolne od substancji powodującej zmiany w ich świadomości. Zaopatrzeni w dalsze zalecenia terapeutyczne, uczą się nowego postrzegania świata. Im szybciej chory podejmie decyzję dotyczącą rozpoczęcia terapii, tym szybciej zacznie się cieszyć z bycia trzeźwym.

Leczenie alkoholizmu
Etap pierwszy - podstawowa stacjonarna terapia uzaleznienia od alkoholu

Terapia uzależnień nazywana terapią podstawową w ramach leczenia alkoholizmu odbywa się w naszym ośrodku leczenia uzależnień. Cechami charakterystycznymi tego etapu leczenia choroby alkoholowej jest: duża intensywność zajęć terapeutycznych, przewaga znaczenia spotkań grupowych nad indywidualną pracą z terapeutą i dość schematyczny przebieg zajęć oparty o autorski program ośrodka. Terapia uzależnienia od alkoholu w ośrodku stacjonarnym obejmuje od czterech do ośmiu tygodni zajęć terapeutycznych, w grupie liczącej od siedmiu do dziesięciu osób. Pacjenci podczas pierwszego etapu czują się bardziej jak w szkole, niż w placówce odwykowej. Mimo spotkań z lekarzem czy pielęgniarkami, pomiaru ciśnienia czy przyjmowania leków, w centrum ich uwagi znajdują się trwające kilka godzin dziennie zajęcia terapeutyczne. Obejmują one spotkania w grupie, omawianie zadanych wcześniej prac pisemnych, uczestnictwo w wykładach, oglądanie i analizę filmów edukacyjnych. Dzieje się tak dlatego, że leczenie uzależnienia od alkoholu polega w przeważającej części na psychoterapii i psychoedukacji, czyli wpływaniu na psychikę chorego za pomocą nowych wiadomości, rozmów, zachęcaniu do zmiany sposobu myślenia i reagowania. Na uzależnienie od alkoholu nie ma lekarstwa w postaci operacji, zastrzyku czy tabletki.

Leczenie uzależnienia od alkoholu w podstawowym etapie ma dwa cele. Pierwszym celem jest analiza destrukcji spowodowanej przez nadużywanie alkoholu. Polegająca na uświadamianiu pacjentom skutków ich nałogowego picia w różnych sferach życia. Zajęcia psychoedukacyjne dostarczają podstawowej wiedzy z tego zakresu, natomiast zajęcia psychoterapeutyczne konfrontują chorego z istotnymi faktami z jego historii, w których ważną rolę odgrywał alkohol. Pacjenci na tym etapie powinni samodzielnie opisywać sytuacje ze swojego życia, w których dostrzegają negatywne skutki picia alkoholu oraz dzielić się emocjami, które w związku z tym przeżywają. Celem tych zajęć jest zmiana nastawienia osoby uzależnionej od alkoholu do jego dotychczasowych nałogowych zachowań, uwypuklenie ich dramatycznych skutków i odblokowanie blokowanych przez alkohol wcześniej uczuć.

Drugim celem podstawowej terapii - leczenie alkoholizmu w formie terapii podstawowej, jest nauka umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia. Zajęcia terapeutyczne wyposażają pacjenta w wiedzę i umiejętności ułatwiające zachowanie abstynencji oraz powrót do normalnego funkcjonowania psychicznego i społecznego. Najczęstsze tematy zajęć to: radzenie sobie z głodem, zapobieganie nawrotom choroby, radzenie sobie z emocjami, budowanie i korzystanie z sieci wsparcia, organizacja czasu, asertywność – ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego odmawiania picia.

Zajęcia zorientowane są na przyszłość. Pacjenci w oparciu o dotychczasowe doświadczenia planują zmiany w zwyczajach, zachowaniach, podejściu do problemów, kontaktach z ludźmi. Mają one przybliżyć ich do nowej wartości w życiu – trzeźwości. Osobę, która tak kieruje swoim życiem, aby trzeźwość w zachowaniach, myśleniu i uczuciach była na pierwszym miejscu, nazywamy trzeźwiejącym alkoholikiem.

Kiedy kończy się etap podstawowy leczenia choroby alkoholowej, pacjent jest dopiero na początku „trzeźwienia”. Jego decyzja o niepiciu może być krucha, a nowe podejście do życia umiejscowione jest bardziej w głowie niż w działaniach.

Dlatego konieczny jest drugi etap leczenia alkoholizmu. Bez niego, kiedy uzależniony od alkoholu przerywa leczenie po wyjściu z ośrodka terapeutycznego, najdalej po kilku miesiącach następuje powrót do picia alkoholu, często niestety z większą intensywnością. Pacjenci mówią później, że zapijali straty. Aby do tego nie doszło, konieczne jest dalsze leczenie alkoholizmu w trybie ambulatoryjnym – czyli w poradni leczenia uzależnień.

Lecznie choroby alkoholowej
Etap drugi - pogłębiona terapia uzależnienia od alkoholu

Faza druga nazywana leczeniem pogłębionym odbywa się w trakcie spotkań indywidualnych z terapeutą, grupą wsparcia oraz warsztatów tematycznych. Na tym etapie celem pacjenta jest wprowadzenie zmian w życie, ich utrwalenie i stopniowe usamodzielnienie się w zakresie radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu. Sesje terapeutyczne mają najczęściej mniej schematyczny przebieg, program terapeutyczny jest bardziej elastyczny i dostosowany do aktualnych potrzeb pacjenta. Faza ta trwa około dwudziestu dwóch miesięcy! Razem z fazą terapii podstawowej tworzy okres leczenia osoby uzależnionej od alkoholu. W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy najlepiej jest, jeśli sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu. Po pierwszym roku można je najczęściej rozrzedzić, przy zachowaniu stałej regularności spotkań. Metodami pracy są: wymiana doświadczeń pomiędzy członkami grupy, wspieranie szczerej i otwartej komunikacji, analiza problemów aktualnie przeżywanych przez pacjenta.

Najczęściej pojawiającymi się tematami podczas pogłęboionego leczenia uzlaeżnienia od alkoholu są: kontakty z rodziną, problem poczucia winy, odzyskania zaufania, przeżywanie wstydu związanego z zachowaniami z okresu picia alkoholu, unikanie sytuacji towarzyskich sprzyjających piciu, radzenie sobie z emocjami, głód. Wielokrotnie zachodzi konieczność powracania do tematów poruszanych podczas terapii podstawowej, w związku z realnymi sytuacjami, w których pacjent doświadcza problemów. Istotnym elementem tej części terapii jest też wspieranie rozwoju zainteresowań osoby uzależnionej oraz wzmacnianie jej świadomości nałogu. Zalecane jest uczestnictwo w spotkaniach grup samopomocowych (np. ruchu AA - anonimowi alkoholicy) w celu utrwalenia nawyku czerpania wsparcia i przyznawania się do problemu z alkoholem.

Leczenie alkoholizmu podczas trwania fazy pogłębionej to trudny i długi czas dla Pacjenta, wynika on nie tylko z głębokości problemów, jakie wymagają przepracowania, ale też z konieczności skonfrontowania chorego z ryzykiem nawrotu choroby. W tak długim okresie większość osób przeżywa sygnały nawrotu, a wytrwałe uczestnictwo w terapii pozwala im uchronić się od picia alkoholu i zniszczenia dotychczasowych osiągnięć terapeutycznych. Warto też podkreślić, że na jakimkolwiek etapie leczenia uzaleznienia od alkoholu złamanie abstynencji nie jest dowodem na jej nieskuteczność i powodem do przerwania terapii. Takie sytuacje powinny być poddane szczególnie starannej analizie na spotkaniu terapeutycznym.

Lecznie Alkoholizmu - Przydatne informacje

Detoks Alkoholowy

Detoks Alkoholowy

Decyzja o przerwaniu ciągu i podjęcie odtrucia po alkoholu to pierwszy etap na drodze ku trzeźwości. Detoks po alkoholu przeprowadzamy w sposób kompleksowy w trosce o życie i Twoje zdrowie!

Więcej Informacji

Terapia Alkoholizmu

Terapia Alkoholizmu

Traktujemy każdego pacjenta indywidualnie, planując razem z nim program psychoterapii w założeniu, że pacjent jest partnerem i aktywnym uczestnikiem procesu terapii uzależnienia od alkoholu.

Więcej Informacji

Zapobieganie Nawrotom

Zapobieganie Nawrotom

Pacjent po ukończeniu całościowej terapii jest objęty całoroczną nieodpłatną opieką – może korzystać z sesji terapii indywidualnej, czy też przyjeżdżać na wzmacniające pobyty weekendowe.

Więcej Informacji

Chcesz skorzystać z leczenia uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie całego procesu diagnostycznego oraz pobytu w ośrodku.
Oferujemy dojazd po Pacjenta nieoznakowanym samochodem do 50 km GRATIS.

Nasze Atuty

 • Bezpieczeństwo

  Jesteśmy legalnie działającym ośrodkiem wpisanym do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod numerem: 000000025095.

 • Specjaliści

  Nasz zespół stanowią lekarze różnych specjalizacji w tym anestezjolodzy, toksykolodzy, psychiatrzy oraz wykwalifikowane pielęgniarki.

 • Wysokie Standardy

  Lata doświadczenia i wykwalifikowana kadra są gwarantem naszej skuteczności, a jej dowodem – tysiące zdrowych pacjentów i liczne certyfikaty.

 • Dostępność 24h

  Jesteśmy do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy­ w każdej chwili możesz się z nami skontaktować

 • kompleksowe badania

  Szczegółowa diagnostyka, wykonywana przez certyfikowane laboratorium pozwala lekarzowi na opracowanie indywidualnej procedury detoksu.

 • Dowozimy pacjentów

  Na życzenie możliwy jest transport komfortowym samochodem przy zachowaniu pełnej dyskrecji

 • Trzeźwość

  Jako jedyni w Polsce przyjmujemy Klientów znajdujących się pod wpływem wszelkich środków odurzających.

 • Komfortowe warunki

  Dzięki komfortowym warunkom i domowej, pełnej ciepła i zrozumienia atmosferze, skorzystanie z naszych usług będzie nie tylko pierwszym krokiem ku trzeźwości, ale także szansą na wyciszenie i pełen relaks.

 • 100% anonimowości

  Dyskrecję uznajemy za podstawowy warunek naszej pracy, zapewniający poczucie bezpieczeństwa i spokój pacjentom naszego ośrodka.

  Zacznij
  nowe życie!

  Działamy w trosce o Twoje zdrowie

  Traktujemy każdego pacjenta indywidualnie, planując razem z nim program świadczeń medycznych. Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie całego procesu diagnostycznego oraz pobytu w ośrodku. Oferujemy także dojazd po Pacjenta nieoznakowanym samochodem w pełnej krasie anonimowości.

  Nie zwlekaj z podjęciem decyzji... To jest walka o życie Twoje lub Twojej bliskiej osoby! My potrafimy Tobie skutecznie pomóc.

  Zobacz kontakt